Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสตูล

แรงงานจังหวัดสตูล เข้าร่วมประชุมศูนย์ขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดสตูล (ศจพ.จ.) ครั้งที่ 4/2565

pll_content_description

TOP