Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสตูล

วันที่ 2 กันยายน 2563 สำนักงานแรงงานจังหวัดสตูล เข้าร่วมกิจกรรมออกหน่วยโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดสตูล ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ โรงเรียนบ้านวังตง หมู่ที่ 4 ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

pll_content_description

วันที่ 2 กันยายน 2563 นางนิรมล หมื่นจิตรแรงงานจังหวัดสตูล มอบหมายให้นางสาวนภัสวรรณ ทับหลัง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมออกหน่วยโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดสตูล ครั้งที่ 6 ณ โรงเรียนบ้านวังตง หมู่ที่ 4 ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ เป็นประธานโครงการ ทั้งนี้ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานได้เข้าร่วมกิจกรรม และนำภารกิจด้านแรงงาน ไปบริการให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยพร้อมเพรียงกัน

TOP