Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสตูล

วันที่ 20 สิงหาคม 2563 หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสตูล พร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่ อาสาสมัครแรงงาน เข้าร่วมกิจกรรม ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

pll_content_description

วันที่ 20 สิงหาคม 2563 นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัด อำเภอ เครือข่าย ทสม. ประชาชน เยาวชน ภาครัฐภาคเอกชน จังหวัดสตูล ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านจังหวัดสตูลปี 2563 ณ ป่าชุมชนบ้านควนบ่อทอง หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล ทั้งนี้ หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่ อาสาสมัครแรงงาน เข้าร่วมกิจกรรม โดยพร้อมเพรียงกัน

TOP