Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสตูล

วันที่ 9 – 10 กันยายน 2563 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสตูล ร่วมบูรณาการตรวจเยี่ยมสถานประกอบการ และแรงงานนอกระบบที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ Covid-19 ณ บากันรีสอร์ท หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

pll_content_description

วันที่ 9 – 10 กันยายน 2563 นางนิรมล หมื่นจิตร แรงงานจังหวัดสตูล และนางสาวอรสิรีภัค ศิวิโรจน์ จัดหางานจังหวัดสตูล ลงพื้นที่เกาะบากันใหญ่ จังหวัดสตูล พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน แท็กทีมบูรณาการตรวจเยี่ยม เพื่อประชาสัมพันธ์ ให้คำปรึกษา แนะนำ ภารกิจ ด้านแรงงาน รวมถึงมาตรการการให้ความช่วยเหลือ ด้านต่างๆให้แก่สถานประกอบการ และแรงงาน นอกระบบที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์Covid-19 ภายใต้โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ด้านแรงงาน และโครงการบริหารจัดการแรงงาน นอกระบบ ณ บากันรีสอร์ท หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมือง จังหวัดสตูล โดยนายจ้าง ลูกจ้างผู้ประกอบอาชีพอิสระ ได้รับความรู้ ความเข้าใจ และ เข้าถึงสิทธิประโยชน์ด้านแรงงานมากขึ้น

TOP