Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสตูล

วันที่ 30 เมษายน 2564 จังหวัดสตูล พร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน รับหนังสือข้อเสนอต่อรัฐบาลจากผู้แทนภาคแรงงาน เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2564

pll_content_description

วันที่ 30 เมษายน 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล นายเอกรัฐ หลีเส็น มอบหมายให้นายคณิต คงช่วย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสตูล พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสตูล เป็นผู้แทนรับหนังสือข้อเสนอจากผู้แทนภาคแรงงาน โดย นายรุ่งโรจน์ ทับเที่ยง ประธานศูนย์ประสานงานสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์จังหวัดสตูลและเครือข่ายคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย ซึ่งได้ยื่นหนังสือข้อเสนอต่อรัฐบาลเนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2564 ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ณ ศาลากลางจังหวัดสตูล โดยข้อเสนอ ประกอบด้วย ข้อเสนอเร่งด่วน ให้รัฐบาลออกมาตรการในการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและคนทำงานในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 10 ข้อ และข้อเสนอทั่วไปซึ่งเกี่ยวกับภารกิจของกระทรวงแรงงานโดยตรง 12 ข้อ จังหวัดสตูล โดย หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจะได้นำเรียนกระทรวงแรงงานเพื่อทราบต่อไป

TOP