Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสตูล

วันที่ 26 ธันวาคม 2562 สำนักงานแรงงานจังหวัดสตูล จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสตูล ประจำเดือนธันวาคม 2562

pll_content_description

วันที่ 26 ธันวาคม 2562 นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธาน การประชุมหัวหน้าส่วนสังกัดกระทรวงแรงงาน ประจำเดือนธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลสตูล โดยนางนิรมล หมื่นจิตร แรงงานจังหวัดสตูล และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

TOP