Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสตูล

รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินประกันการเดินทางกลับและเงินประกันการทำงานครบสัญญาจ้างที่เดินทางไปทำงานที่สาธารณรัฐเกาหลี

pll_content_description

          ด้วยสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เกาหลี (HRD) จำกัดประเทศไทย ได้จัดส่งบัญชีรายชื่อแรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานที่สาธารณรัฐเกาหลี และเดินทางกลับประเทศไทยแล้ว ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินประกันการเดินทางกลับ (ค่าตั๋วเครื่องบิน) และเงินประกันการทำงานครบสัญญาจ้าง (แทจิกึม) จำนวน 1,538 ราย รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ

ไฟล์แนบ:

TOP