Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสตูล

รายงานผลการจัดทำดัชนีวัดคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ และสำรวจข้อมูลแรงงานนอกระบบจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

TOP