Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสตูล

วันที่ 31 สิงหาคม 2563 สำนักงานแรงงานจังหวัดสตูล ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการขายสินค้าออนไลน์ ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะกำลังแรงงานด้านท่องเที่ยวและบริการหลักสูตรการฝึกยกระดับ ของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสาคร ตำบลสาคร อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล

pll_content_description

วันที่ 31 สิงหาคม 2563 นางนิรมล หมื่นจิตร แรงงานจังหวัดสตูล มอบหมายให้นางสาวนภัสวรรณ ทับหลัง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการขายสินค้าออนไลน์ ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะกำลังแรงงานด้านท่องเที่ยวและบริการหลักสูตรการฝึกยกระดับ ของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสาคร ตำบลสาคร อำเภอท่าแพจังหวัดสตูล โดยมี นายยงยุทธ ถนอมศรีมงคล นายอำเภอท่าแพ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม

TOP