Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสตูล

จังหวัดสตูล บูรณาการออกตรวจแรงงานในเรือประมงทางทะเล ป้องกันการค้ามนุษย์และกระทำสิ่งผิดกฎหมาย

TOP