Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสตูล

ข้อมูลผู้บริหาร

 • นางสุจินดา บุญแอ

  นางสุจินดา บุญแอ

  แรงงานจังหวัดสตูล
  • นายขรรค์เพชร์	บุษรานนท์

   นายขรรค์เพชร์ บุษรานนท์

   นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
  • นางสาวสุทธดา ฤทธิศักดิ์

   นางสาวสุทธดา ฤทธิศักดิ์

   นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
   • นางสาวฐิติพร เก้าเอี้ยน

    นางสาวฐิติพร เก้าเอี้ยน

    เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประเมินผลเบื้องต้น
   • นางสาวอุไรวรรณ หวันสู

    นางสาวอุไรวรรณ หวันสู

    เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน
  • นางสาวนภัสวรรณ ทับหลัง

   นางสาวนภัสวรรณ ทับหลัง

   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
   • นางประทุมทิพย์ ขู่ซุ่ยหลี

    นางประทุมทิพย์ ขู่ซุ่ยหลี

    พนักงานธุรการ ส.4
   • นายเอกพล จันคำ

    นายเอกพล จันคำ

    พนักงานขับรถยนต์
703
TOP