Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสตูล

โครงสร้างหน่วยงาน

 • นางนิรมล หมื่นจิตร

  นางนิรมล หมื่นจิตร

  แรงงานจังหวัดสตูล
  • นายชัยยุทธ เต็มหิรัญ

   นายชัยยุทธ เต็มหิรัญ

   นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
   • นางประทุมทิพย์ ขู่ซุ่ยหลี

    นางประทุมทิพย์ ขู่ซุ่ยหลี

    พนักงานธุรการ ส.4
    • นายเอกพล จันคำ

     นายเอกพล จันคำ

     พนักงานขับรถยนต์
  • นางศิริพร ดำแก้ว

   นางศิริพร ดำแก้ว

   นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
   • นางสาวฐิติพร เก้าเอี้ยน

    นางสาวฐิติพร เก้าเอี้ยน

    เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประเมินผลเบื้องต้น
  • นางสาวนภัสวรรณ ทับหลัง

   นางสาวนภัสวรรณ ทับหลัง

   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
   • นางสาวอุไรวรรณ หวันสู

    นางสาวอุไรวรรณ หวันสู

    เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน
   • -

    -

    Cheif Of Satun Labour Office
TOP