Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสตูล

ข้อมูลผู้บริหาร

 • นางสาวพุทธชาติ อินทร์สวา

  นางสาวพุทธชาติ อินทร์สวา

  แรงงานจังหวัดสตูล เบอร์โทร.081-2480814
  • นายชัยยุทธ เต็มหิรัญ

   นายชัยยุทธ เต็มหิรัญ

   นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เบอร์โทร.074-711190
  • นางสาวสุทธดา ฤทธิศักดิ์

   นางสาวสุทธดา ฤทธิศักดิ์

   นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เบอร์โทร.074-711190
   • นางสาวฐิติพร เก้าเอี้ยน

    นางสาวฐิติพร เก้าเอี้ยน

    เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประเมินผลเบื้องต้น เบอร์โทร.074-711190
   • นางสาวอุไรวรรณ หวันสู

    นางสาวอุไรวรรณ หวันสู

    เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน เบอร์โทร.083-6540195
  • นางสาวนภัสวรรณ ทับหลัง

   นางสาวนภัสวรรณ ทับหลัง

   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน เบอร์โทร.074-711190
   • นางประทุมทิพย์ ขู่ซุ่ยหลี

    นางประทุมทิพย์ ขู่ซุ่ยหลี

    พนักงานธุรการ ส.4 เบอร์โทร.074-711190
   • นายเอกพล จันคำ

    นายเอกพล จันคำ

    พนักงานขับรถยนต์ เบอร์โทร.074-711190
490
TOP