Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสตูล

ข้อมูลผู้บริหาร

 • นายจรัญ โต๊ะหล๊ะ

  นายจรัญ โต๊ะหล๊ะ

  แรงงานจังหวัดสตูล
  • นายชัยยุทธ เต็มหิรัญ

   นายชัยยุทธ เต็มหิรัญ

   นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
  • นางศิริพร ดำแก้ว

   นางศิริพร ดำแก้ว

   นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
   • นางสาวฐิติพร เก้าเอี้ยน

    นางสาวฐิติพร เก้าเอี้ยน

    เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประเมินผลเบื้องต้น
   • นางสาวอุไรวรรณ หวันสู

    นางสาวอุไรวรรณ หวันสู

    เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน
  • นางสาวนภัสวรรณ ทับหลัง

   นางสาวนภัสวรรณ ทับหลัง

   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
   • นางประทุมทิพย์ ขู่ซุ่ยหลี

    นางประทุมทิพย์ ขู่ซุ่ยหลี

    พนักงานธุรการ ส.4
   • นายเอกพล จันคำ

    นายเอกพล จันคำ

    พนักงานขับรถยนต์
28
TOP