Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสตูล

วิสัยทัศน์พันธกิจ

 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย 

 

วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการให้กำลังแรงงานมีงานทำ มีศักยภาพ มีหลักประกัน และมีความมั่นคงในการทำงาน

พันธกิจ

1. ศึกษาวิเคราะห์ จัดทำข้อมูลสารสนเทศ เพื่อกำหนดนโยบายและข้อเสนอแนะด้านแรงงาน 

2. พัฒนายุทธศาสตร์และจัดทำข้อเสนอแนะนโยบายด้านแรงงานจังหวัดสตูล 

3.  พัฒนาการให้บริหารจัดการการให้บริการแก่แรงงานในจังหวัดสตูล และการเตือนภัยด้านแรงงานของจังหวัดสตูล

4.  ส่งเสริมการประสานความร่วมมือกับเครือข่ายในการบริการด้านแรงงานจังหวัดสตูล

เป้าหมาย

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสตูล มีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพแรงงาน 

มีผลิตภาพสูง มีหลักประกันความมั่นคงในการทำงาน และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

273
TOP