Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสตูล

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ปี 2566

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ปี 2566

ข้อมูลพื้นฐาน
O1 โครงสร้าง
O2 ข้อมูลผู้บริหาร
O3 อำนาจหน้าที่
O4

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

O5 ข้อมูลการติดต่อ
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การประชาสัมพันธ์
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
O8 Q&A
O9

Socail Network

Facebook Twitter
การบริหารงาน
การดำเนินงาน
O10 นโยบายคุ้มครองข้อมูล
O11

แผนดำเนินงานประจำปี

O12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
O13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
O14

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

การให้บริการ
O15 

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

O16

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

O17

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

O18 e – Service
การจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
O20

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
O22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O23 นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
O24 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
O25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O30

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

  • ประชุมประจำเดือนแกนนำอาสาสมัครแรงงานและคณะทำงาน พัฒนางานอาสาสมัครแรงงาน เพื่อติดตามผล
  • ประชุมประจำเดือนแกนนำอาสาสมัครแรงงานและคณะทำงาน พัฒนางานอาสาสมัครแรงงาน เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน และรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะ
  • ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดสตูล (พ.ศ.2563-2565)
  • ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดสตูล
  • ประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนด้านอาชีพกระทรวงแรงงานจังหวัดสตูล
  • ประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสตูล
การป้องกันการทุจริต
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
นโยบาย No Gift Policy
O31 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
O32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
O33 รายงานผลนโยบาย No Gift Policy
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
O34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
O35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนป้องกันการทุจริต
O36 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
O37 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
O38 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตราส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรม
O39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
O40 การขับเคลื่อนจริยธรรม
O41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 

 

136
TOP