Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสตูล

วันที่ 8 มกราคม 2563 หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2563”

pll_content_description

วันที่ 8 มกราคม 2563 หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2563” ณ ห้องประชุมโต๊ะพญาวัง ชั้น4 ศาลากลางจังหวัดสตูล เพื่อรับรู้แนวทางการดำเนินงาน ที่เกี่ยวข้องและนำไปปฏิบัติในหน่วยงาน โดยมีนายศักระ ปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีเปิด

TOP