Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสตูล

วันที่ 27 ธันวาคม 2562 นางนิรมล หมื่นจิตร แรงงานจังหวัดสตูล มอบหมายนายชัยยุทธ เต็มหิรัญ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2563 และพิธีเปิดจุดบริการตรวจเช็คสภาพ ซ่อมบำรุงรถยนต์และรถจักรยานยนต์เบื้องต้น

pll_content_description

วันที่ 27 ธันวาคม 2562 นางนิรมล หมื่นจิตร แรงงานจังหวัดสตูล มอบหมายนายชัยยุทธ เต็มหิรัญ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2563 และพิธีเปิดจุดบริการตรวจเช็คสภาพ ซ่อมบำรุงรถยนต์และรถจักรยานยนต์เบื้องต้น ณ บริเวณหน้าวัดหน้าเมือง ถนนยนตการกำธร ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล โดยมีนายศักดา วิทยาศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานพิธีเปิด

TOP