Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสตูล

วันที่ 25 มีนาคม 2564 แรงงานจังหวัดสตูล ประชุมหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดสตูล และศูนย์ประสานงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

pll_content_description

วันที่ 25 มีนาคม 2564 แรงงานจังหวัดสตูล จัดประชุมประจำเดือนมีนาคม 2564 ของหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดสตูล และศูนย์ประสานงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) กระทรวงแรงงานจังหวัดสตูล ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดสตูล เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสตูล ตามนโยบายเร่งด่วน 13 ข้อ นโยบายสำคัญ 10 ข้อ กลไกการขับเคลื่อน 5 ข้อ และผลการดำเนินงานการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ด้านแรงงาน รวมถึงการรับฟังปัญหาในการดำเนินงานและข้อเสนอแนะต่างๆ

TOP