Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสตูล

วันที่ 31 สิงหาคม 2563 แรงงานจังหวัดสตูล เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนด้านอาชีพ กระทรวงแรงงานประจำจังหวัดสตูล ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสตูล

pll_content_description

วันที่ 31 สิงหาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัด นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ มอบหมายให้ นางนิรมล หมื่นจิตร แรงงานจังหวัดสตูล เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนด้านอาชีพกระทรวงแรงงาน ประจำจังหวัดสตูล ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสตูล เพื่อพิจารณาอนุมัติแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพกิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานเพิ่มเติม จำนวน 5 กิจกรรม วงเงิน 125,000 บาท โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบ

TOP