วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.00 น. นางสาวอุไรวรรณ หวันสู เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน ร่วมออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านตะโล๊ะใส หมู่ที่ 4 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล