วันที่ 19 มิถุนายน 2561 นายสะนิ เหมหีม แรงงานจังหวัดสตูล ประชุมคณะอนุกรรมการ ชี้แจงการขับเคลื่อนการดำเนินงานการเพิ่มศักยภาพผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำจังหวัดสตูล

          วันที่ 19 มิถุนายน 2561 นายสะนิ เหมหีม แรงงานจังหวัดสตูล ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำจังหวัดสตูล เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล โดยมีวาระสำคัญชี้แจงการขับเคลื่อนการดำเนินงานการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดี เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฯ ในการดำเนินงาน