วันที่ 14 มิถุนายน 2561 นายสะนิ เหมหีม แรงงานจังหวัดสตูล ประชุมคณะอนุกรรมการ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำจังหวัดสตูล ณ ห้องประชุมโต๊ะหยงกง ศาลากลาง จังหวัดสตูล

          วันที่ 14 มิถุนายน 2561 นายสะนิ เหมหีม แรงงานจังหวัดสตูล ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำจังหวัดสตูล ณ ห้องประชุมโต๊ะหยงกง ศาลากลางจังหวัดสตูล โดยมีวาระสำคัญการพิจารณาเสนอขอความเห็นชอบการฝึกอาชีพ จำนวน 23 รุ่น ตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้และความมั่นคงในชีวิตจังหวัดสตูล