วันที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. นายวิวัฒน์ จิระพันธ์วานิ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสตูล ณ ห้องประชุมสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสตูล

วันที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. นายวิวัฒน์ จิระพันธ์วานิช.ประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสตูล ณ ห้องประชุมสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสตูล เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้และความมั่นคงในชีวิต และรับทราบปัญหาอุปสรรค พร้อมนี้ได้มอบแนวทางการปฏิบัติงานแก่หัวหน้าส่วนฯ นำไปปฏิบัติ