นายสะนิ เหมหีม แรงงานจังหวัดสตูล นำทีมตรวจบูรณาการด้านแรงงานในสถานประกอบการ ระหว่างวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ เกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตูล

             นายสะนิ เหมหีม แรงงานจังหวัดสตูล นำทีมตรวจบูรณาการด้านแรงงานในสถานประกอบการกลุ่มเสี่ยงประเภทโรงแรม/ที่พัก ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน โดยมีประเด็นตรวจแรงงานเด็ก แรงงานบังคับ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานและการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่เกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตูล ระหว่างวันที่ 6 - 8 กุมภาพันธ์ 2561

       ผลการตรวจ มีการตรวจสถานประกอบการ จำนวน 22 แห่งลูกจ้างจำนวน 232 คน แยกเป็นแรงงานไทย จำนวน 212 คนและ แรงงานต่างด้าวจำนวน 20 คน มีสถานประกอบการที่ปฏิบัติถูกต้องจำนวน 10 แห่ง ปฏิบัติไม่ถูกต้องจำนวน 12 แห่ง เช่น ไม่จัดทำข้อบังคับในการทำงานจ่ายค่าจ้างไม่ถูกต้อง ไม่จัดทำคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน และไม่ขึ้นทะเบียนประกันสังคม เป็นต้น ในส่วนของแรงงาน ไม่พบการค้ามนุษย์ด้านแรงงานและไม่พบแรงงานต่างด้าวแย่งอาชีพคนไทย