วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดสตูล มอบสิ่งของบริจาคเพื่อเป็นของรางวัลนาวากาชาดจังหวัดสตูล