วันที่ 30 มกราคม 2561 นายสะนิ เหมหีม แรงงานจังหวัดสตูลได้พบปะหารือกับจัดหางานจังหวัดสตูลและหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล เรื่องการจัดหาแรงงานไทยเพื่อทดแทนแรงงานต่างด้าว