วันที่ 24 มกราคม 2561 สำนักงานแรงงานจังหวัดสตูลลงพื้นที่ร่วมตรวจบูรณาการเรือประมงและแรงงาน ณ น่านน้ำทะเลอันดามัน พื้นที่จังหวัดสตูล ตามแผนการบูรณาการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ ประจำปีงบประมาณ 2561

วันที่ 24 มกราคม 2561 นายสะนิ เหมหีม แรงงานจังหวัดสตูล ได้มอบหมายให้ นางสาวนภัสวรรณ ทับหลัง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน ลงพื้นที่ร่วมตรวจบูรณาการเรือประมงและแรงงาน ณ น่านน้ำทะเลอันดามัน พื้นที่จังหวัดสตูล ตามแผนการบูรณาการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีการตรวจเรืออวนล้อมจับจำนวน 7 ลำ  และมีแรงงานที่ผ่านการตรวจ จำนวนทั้งสิ้น 235 คน เป็นสัญชาติไทย 159 คน สัญชาติพม่า 75 คน และสัญชาติลาว 1 คน ผลการตรวจไม่พบการใช้แรงงานผิดกฎหมาย แรงงานบังคับที่เข้าข่ายการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน