วันที่ 22 ธันวาคม 2561 นายสะนิ เหมหีม แรงงานจังหวัดสตูล พบปะและเชิญชวนสถานประกอบกิจการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE