วันที่ 5 ตุลาคม 2560 นายสะนิ เหมหีม แรงงานจังหวัดสตูล ประชุมเจ้าหน้าที่รับผิดชอบแผนงาน/โครงการสร้างแรงงานคุณภาพ ขับเคลื่อนสตูลสู่Thailand 4.0 (งบจังหวัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดสตูล

        วันที่ 5 ตุลาคม 2560 นายสะนิ เหมหีม แรงงานจังหวัดสตูล ประชุมเจ้าหน้าที่รับผิดชอบแผนงาน/โครงการสร้างแรงงานคุณภาพ ขับเคลื่อนสตูลสู่Thailand 4.0 (งบจังหวัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดสตูล