สำนักงานแรงงาน จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัดสตูล ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุมวัฒนโกเมร ชั้น4 ศาลากลางจังหวัดสตูล