สำนักงานแรงงานจังหวัดสตูล เข้าร่วมการคัดเลือกอาสาสมัครแรงงานดีเด่น เพื่อรับเข็มเชิดชูเกียรติ ประจำปีงบประมาณ 2559

วันที่: 
Fri, 2016-09-23 (ทั้งวัน)

สำนักงานแรงงานจังหวัดสตูล เข้าร่วมการคัดเลือกอาสาสมัครแรงงานดีเด่น และประการศเกียรติคุณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ซึ่งมีมติเห็นชอบให้นายนันทวัฒน์  เต๊ะสมัน อาสาสมัครแรงงาน ตำบลวังประจัน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล เป็นอาสาสมัครแรงงานดีเด่นจังหวัดสตูล เข้ารับเข็มเชิดชูเกียรติและใบประกาศเกียรติคุณ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน ตลอดจนยกย่องและเชิดชูเกียติในการประกอบคุณความดีในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงแรงงาน