อาสาสมัครแรงงาน

1. ข้อมูลทั่วไป

    จังหวัดสตูล มีอาสาสมัครแรงงานจังหวัดสตูลแบ่งออกเป็น  อำเภอ 36 ตำบล  279 หมู่บ้าน

2. อาสาสมัครแรงงานกับหน้าที่ความรับผิดชอบ

    (ตามเอกสารแนบ)

3. ทำเนียบอาสาสมัครแรงงานจังหวัดสตูล จำแนกตามอำเภอและเพศ ปี 2559 (ตามเอกสารแนบ)

4. ทำเนียบแกนนำอาสาสมัครแรงงานจังหวัดสตูล จำแนกตาม อำเภอและเพศ ปี 2559 (ตามเอกสารแนบ)

5. ข้อมูลแกนนำอาสาสมัครแรงงานจังหวัดสตูล

    (ตามเอกสารแนบ)

ไฟล์แนบขนาด
อาสาสมัครแรงงานกับหน้าที่ความรับผิดชอบ128.54 KB
ทำเนียบอาสาสมัครแรงงานจังหวัดสตูล จำแนกตามอำเภอและเพศ ปี 255936.87 KB
ทำเนียบแกนนำอาสาสมัครแรงงานจังหวัดสตูล จำแนกตามอำเภอและเพศ ปี 255936.17 KB
ข้อมูลแกนนำอาสาสมัครแรงงานจังหวัดสตูล36.02 KB